Huishoudelijk regelement

Artikel 1Algemeen

 1. 1.     Daar waar in dit reglement sprake is van “bestuur”, wordt bedoeld het bestuur van de Dutch Working Dog Club, hierna te noemen DWDC
 2. 2.     Daar waar sprake is van statuten wordt verwezen naar de statuten van de Dutch Working Dog Club.
 3. 3.     Daar waar regels ontbreken wordt verwezen naar de statuten van de DWDC.
 4. 4.     Indien de statuten niet voorzien in regels beslist het bestuur.

 

Artikel 2Het bestuur

 1. 1.     Het bestuur is belast met het geven van leiding aan alle activiteiten van de DWDC.
 2. 2.     Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse en ten tijde door de voorzitter te bepalen.
 3. 3.     Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar en is dan verkiesbaar zoals vermeld in de statuten onder artikel 15.
 4. 4.     Het rooster zoals vermeld in artikel 12 lid 2 van de statuten is als volgt vastgesteld:

1e jaar: de penningmeester

2e jaar: de secretaris en een algemeen bestuurslid

3e jaar: de voorzitter en een algemeen bestuurslid

 1. 5.     Bestuursleden benoemd krachtens artikel 11 lid 2 van de statuten en lid 9 van dit artikel hebben dezelfde rechten en plichten als elk ander bestuurslid.
 2. 6.     De voorzitter is verplicht elke bestuurswijziging aan de leden te melden binnen een redelijke termijn.
 3. 7.     Bestuursleden van de DWDC zijn verplicht om bij beëindiging van hun functie de onder hun berusting zijnde bescheiden en artikelen, die betrekking hebben op hun functie en/of eigendom zijn van de DWDC over te dragen aan het bestuur.
 4. 8.     Bestuursleden welke op verenigingsbelang extern werkzaamheden verrichten, kunnen in redelijkheid schadeloos gesteld worden, indien een bestuursmeerderheid hiermee instemt.
 5. 9.     Het bestuur is gerechtigd om uit de leden een bestuurslid te benoemen.

 

Artikel 3Geldmiddelen

 1. 1.     Cursisten dienen hun contributie te voldoen voor aanvang van het komende contributiejaar.
 2. 2.     Leden welke niet tijdig de contributie hebben voldoen, anders dan in overleg met et bestuur, worden geacht te zijn geschorst op de dag volgend op de laatste dag van het verenigingsjaar.
 3. 3.     Geschorste leden hebben geen toegang tot het forum van de DWDC.
 4. 4.     Leden die een betalingsachterstand hebben kunnen weer lid worden indien de betalingsachterstand is opgeheven.
 5. 5.     Aankopen door leden zullen worden vergoed indien het bestuur tevoren toestemming voor de aankoop heeft gegeven en een kassabon/factuur wordt overhandigd.
 6. 6.     De voorzitter en de penningmeester beslissen accuraat over aankopen en geldmiddelen.
 7. 7.     Leden welke in opdracht van het bestuur op locatie worden gestuurd krijgen hun koffie betaald in redelijkheid.
 8. 8.     Het secretariaat, de penningmeester en de voorzitter krijgen jaarlijks de beschikking over een budget, waarvan de grootte jaarlijks wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
 9. 9.     De algemeen bestuursleden krijgen jaarlijks de beschikking over een budget, waarvan de grootte jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering.
 10. 10.   Bestuursleden en leden die opgehouden hebben lid te zijn van de DWDC kunnen nimmer enige aanspraak maken op de bezittingen van de DWDC of de aan haar leden toekomende privileges.

 

Artikel 4Instructeurs

 1. 1.     Instructeurs zijn leden welke door het bestuur benoemd worden om begeleiding te geven aan de leden voor de programma’s zoals bedoeld binnen de DWDC.
 2. 2.     Instructeurs welke op locatie gaan op verzoek van het bestuur krijgen hun koffiegeld vergoed in redelijkheid.
 3. 3.     Instructeurs welke een cursus volgen in het belang van de vereniging kunnen indien het bestuur dit goedkeurt voor een vergoeding in aanmerking komen. De hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur bepaald.
 4. 4.     Instructeurs welke een cursus volgen op kosten van de vereniging hebben gevolgd dienen deze terug te betalen als men de vereniging verlaat “op eigen verzoek” binnen 14 maande na het beëindigen van deze cursus, al dan niet met goed gevolg afgelegd.
 5. 5.      Instructeurs hebben het recht leden te verwijderen welke zicht tijden de trainingsdagen misdragen.
 6. 6.     Instructeurs welke zelf trainen met een hond kunnen zelf aangeven wanneer zij wensen examen te doen.

 

 

Artikel 5Pakwerkers

 1. 1.     Pakwerkers zijn leden welke benoemd zijn door het bestuur en die de africhtingsprogramma’s volgen conform de door de bond gestelde eisen.
 2. 2.     Voor pakwerkers zijn van toepassing alle regels genoemd in artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de HSV.
 3. 3.     Pakwerkers welke voldoen aan de eisen van de bond krijgen een pakwerkerspas uitgereikt.
 4. 4.     Pakwerkers moeten minimaal 1x per jaar meedoen aan de pakwerkerswedstrijden van de bond.

 

Artikel 6Trainende leden

 1. 1.     Trainende leden zijn leden welke met een of meer honden deelnemen aan de trainingsdagen.
 2. 2.     Trainende leden worden verzocht  zich af te melden indien men verhinderd is.
 3. 3.     Trainende leden dienen aanwijzingen van het bestuur en/of instructeurs op te volgen.
 4. 4.     Trainende leden dienen op tijd aanwezig te zijn.
 5. 5.     Trainende leden welke het IPO-programma volgen en niet deelnemen aan de gezamenlijke speuroefening hebben geen recht op “manwerk”. Uitzondering op de regel kan na overleg met het bestuur door de instructeur worden verleend aan leden welke zich tevoren met reden afmelden.
 6. 6.     Trainende leden dienen tijdens de trainingen zelf voor deugdelijk en compleet materiaal en kleding te zorgen.
 7. 7.     Trainende leden dienen ervoor te zorgen dat andere leden op geen enkele manier hinder ondervinden van hun hond.
 8. 8.     De minimum leeftijd om aan een training deel te nemen bedraagt 16 jaar. In overleg met het bestuur en de instructeurs kan hiervan voor de duur van een cursus worden afgeweken.

 

Artikel 7Kantine en veld

 1. 1.     Honden zijn niet toegestaan in de kantine.
 2. 2.     Tijdens de lessen is men verplicht de hond aangelijnd te houden, tenzij een onderdeel van de training anders vereist.
 3. 3.     Behoeften welke de hond op het terrein doet dienen door de geleider/eigenaar opgeruimd te worden.
 4. 4.     Tijdens examens of onderlinge wedstrijden is het verboden met honden rondom het trainingsveld aanwezig te zijn.
 5. 5.     Voedselresten, drinkgerei ed. is men verplicht op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 6. 6.     Elk lid is gehouden de kantine en het veld schoon en verzorgd achter te laten.
 7. 7.     Aanwijzingen die door het dienstdoend lid achter de bar worden gegeven dienen te worden opgevolgd.
 8. 8.     Elk lid kan worden verzocht op verzoek van bestuursleden onderhoud binnen de vereniging te verrichten.
 9. 9.     Elke hond aanwezig op het terrein moet voorzien zijn van een geldige enting.
 10. 10.   Het aanwezig zijn met of van zieke honden is verboden.
 11. 11.   Op verzoek van bestuursleden en/of instructeurs dient een entbewijs getoond toe worden van de hond waarmee men aanwezig is.
 12. 12.   Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij in een sfeer van goede harmonie met elkaar omgaat en respect voor elkaar toont.
 13. 13.   Tijdens de trainingen en het middagprogramma wordt geen alcohol geschonken.
 14. 14.   Het is niet toegestaan om na het nuttigen van alcohol nog deel te nemen aan trainingen en het middagprogramma.
 15. 15.   Het gebruik van drugs is niet toegestaan tijdens activiteiten van de club.
 16. 16.   Kinderen mogen niet in de buurt van de hondenhokken komen. Iedere ouder is daar zelf verantwoordelijk voor.
 17. 17.   Het bestuur heeft het recht om leden te verwijderen die activiteiten ontplooien die niet passen binnen de doelstellingen van de club.
 18. 18.   Het te koop aanbieden en het verkopen van waren zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bestuur is niet toegestaan op en rondom het trainingsveld.

 

Artikel 7a               Aansprakelijkheid

 1. 1.     Ieder lid is verplicht voor de hond(en) waarmee hij tijdens de trainingen op het veld komt een van kracht zijnde aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 2. 2.     Mocht een lid of enige leden door een hond of honden, toebehorende aan een lid of enige leden, tijdens de training op het veld enige schade worden aangericht, dan zal deze schade, indien gewenst, door één van de partijen, naar voldoening dienen te worden geregeld. Kunnen partijen niet tot overeenstemming komen, dan zal het bestuur, na beide partijen en eventueel getuigen te hebben gehoord, een binden uitspraak doen.
 3. 3.     De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken of beschadigen van eigendommen van een lid of leden.

 

Artikel 8Examens / wedstrijden / evenementen

 1. 1.     Aan alle examens en wedstrijden afgelegd op het Nederlands grondgebied al dan niet vallend onder de Commissie Werkhonden kan door leden alleen met toestemming van het bestuur en in overleg met de betreffende instructeur worden deelgenomen.
 2. 2.     Alle examens en wedstrijden waaraan men deel wenst te nemen dienen minimaal 14 dagen vooraf aangevraagd te worden bij het bestuur en de instructeur van de groep waarin men is ingedeeld.
 3. 3.     Het lid dat examen gaat doen dient zelf de formaliteiten te regelen. Het bestuur zal indien gewenst, daarbij behulpzaam zijn.

 

Artikel 9Niet trainende leden

 1. 1.     Niet trainende leden zijn leden welke lid zijn van de vereniging doch echter niet trainen met een hond.
 2. 2.     Niet trainende leden betalen een donatie.
 3. 3.     Niet trainende leden hebben recht op toegang tot het forum of overige communicatiemiddelen.
 4. 4.     Niet trainende leden kunnen wel op clubevenementen deel nemen met een hond welke valt onder de gebruikshonden.